เกี่ยวกับเรา

       นับแต่ปี 2533 NST Food เริ่มต้นเข้าสู่วงการด้านอาหารในฐานะผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์ปรุงแต่งอาหาร อาทิเช่น สีผสมอาหาร วัตถุแต่งกลิ่นรส ฯลฯ จากนั้นได้ก้าวเข้าสู่การเป็นผู้ผลิตเต็มตัว คือ การผลิตผงปรุงรสในปีต่อมา เพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมอาหารที่นับวันมีการเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ NST Food ได้ขยายฐานการผลิตเพิ่มขึ้น รวมทั้งมุ่งวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองกับธุรกิจที่มีความหลากหลาย  ทั้งในด้านอาหาร เครื่องดื่ม และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ จากแนวคิดที่ต้องการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่แตกต่าง จากวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร “We Create Difference” NST Food มองภาพของปัจจุบันต่อเนื่องไปในอนาคต และด้วยสำนึกของการเป็นผู้ผลิตจากต้นน้ำ บทบาทของเราในฐานะผู้ผลิตวัตถุดิบเข้าสู่อุตสาหกรรมอาหารในหลาย ๆ ประเภท จำเป็นต้องใส่ใจต่อการเสาะแสวงหาวัตถุดิบที่ดี มีการพัฒนากรรมวิธีการผลิตที่ครอบคลุมความปลอดภัยทุกประเภท ทั้งทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ โดยเราจะกำจัดความเสี่ยงต่าง ๆ ให้หมดไป ด้วยขั้นตอนการผลิตที่สะอาด และปลอดภัย ตามหลัก GMP และ HACCP ไม่ใช้วิธีการสุ่มตรวจผลิตภัณฑ์ เพื่อพิจารณาผลเชื้อแล้วปล่อยสู่มือลูกค้า หรือไม่ใช้วิธีปลายเหตุด้วยการใช้สารเคมีฆ่าเชื้อ หรือการฉายรังสี โดยชื่อผลิตภัณฑ์ที่เราเรียกคือวัตถุดิบคุมเชื้อโดยวิธีการที่ปลอดภัย (NST-Sanitation หรือ NST-Safe หรือ NST-S)
       นอกเหนือจากฐานธุรกิจเดิมที่ยืนนานในด้านผลิตภัณฑ์ผงปรุงรส ผลิตภัณฑ์อบแห้งที่ได้จากวัตถุดิบทางการเกษตร ประมง พืชพรรณ ผักผลไม้ และสมุนไพรต่างๆ แล้วนั้น NST Food ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ด้านธรรมชาติเพื่อสุขภาพในกลุ่มสินค้า Health & Natural Ingredients (HINI) โดยผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นผงสกัดจากธรรมชาติที่ได้จากการนำวัตถุดิบจากธรรมชาติมาสกัดและทำเป็นผง โดยผงสกัดจากธรรมชาตินี้สามารถนำไปใช้ได้หลากหลายรูปแบบ เช่นใช้เป็นส่วนประกอบของเครื่องดื่ม ใช้เป็นสีธรรมชาติแทนสีสังเคราะห์ และใช้เป็นแหล่งสารสำคัญ เป็นต้น อีกทั้งยังสามารถนำไปใช้ในอุตสาหกรรมยา และความงามได้อีกด้วย

       ในปี 2558 ก้าวย่างสำคัญของ NST Food สู่การเป็นผู้ผลิตผงปรุงรสและวัตถุดิบที่มีความปลอดภัยระดับสูงสุด กับการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์กลุ่มใหม่ ด้วยวิถีการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ โดยเราได้ทำการวิจัยและพัฒนาวัตถุดิบออร์แกนิค ผงปรุงรสออร์แกนิคในหลายๆสูตร แม้ตลอดเส้นทางนี้จะไม่ง่ายนัก ทั้งในด้านการเสาะแสวงหาวัตถุดิบ การพัฒนาปรับปรุงรสชาติ การยื่นขอรับรองผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค ซึ่งมีกฏเกณฑ์มากมายที่จะดูแลเพื่อให้ได้สินค้าที่คู่ควรกับมาตรฐานสากล ปัจจุบัน NST Food ได้รับการรับรองเป็นผู้ผลิตสินค้าออร์แกนิคประเภทต่างๆ ตามมาตรฐาน EU Canada และ USDA เพื่อให้เป็นที่รับรู้ในวงกว้าง NST Food ได้นำร่องก้าวเข้าสู่ตลาดผู้บริโภค ทำการผลิตสินค้าเพื่อบริโภคในนามของ Chat for Health ในชื่อตรา Chat (แช็ท) โดยสินค้าแรกที่ผลิต คือ เครื่องดื่มผงจากธรรมชาติที่ไม่มีการปรุงแต่งสี และกลิ่น เป็นการผสมผสานรสชาติของพืชผัก ผลไม้ และสมุนไพรเข้าด้วยกันอย่างลงตัว ทำให้ได้ สี กลิ่น รส จากธรรมชาติ รวมทั้งสารสำคัญต่างๆ ที่มีมาจากวัตถุดิบล้วน และเครื่องดื่ม Chat ก็ได้ยกระดับเป็นผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคเช่นกัน
       นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ออกสู่ตลาดถัดมา เป็นผลพวงจากงานออร์แกนิค คือ Chat Organic Seasoning เป็นผงปรุงรสออร์แกนิคที่ผู้บริโภคสามารถเลือกนำไปปรุงอาหารจานโปรดได้อย่างปลอดภัยไร้สารเคมีปรุงแต่งทุกชนิด ตั้งแต่เมล็ดพันธุ์ การปลูก การเก็บเกี่ยว ตลอดจน สูตรส่วนประกอบและการผลิตผงปรุงรส ด้วยการรับรองมาตรฐานจากสำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (มกท.) ในเครื่องหมายรับรองระบบเกษตรอินทรีย์สหภาพยุโรป (EU)